Mnohé z prvkov systemických konštelácií pochádzajú z rôznych skorších psychoterapeutických škôl, či dramaterapie. Základy systemických konštelácií, ako ich poznáme dnes, položil a rozvíjal Bert Hellinger.

Hellinger bol 17 rokoch povolaný do vojny. Bojoval a neskôr bol zajatý v spojeneckom tábore v Belgicku. Po prepustení sa ako 20-ročný začlenil do katolíckeho rádu, prostredníctvom ktorého strávil neskôr 16 rokov v africkom kmeni Zuluov ako misionár i učiteľ.
Bert HellingerVďaka rituálom, ktoré mohol u Zuluov sledovať si uvedomil, že život človeka je obklopený určitou posvätnosťou a tá môže mať mnoho tvárí a prejavov. Konfrontácia európskej kresťanskej kultúry so silným africkým kmeňovým zázemím, v kombinácii s neskorším štúdiom psychoanalýzy vo Viedni, skupinovej dynamiky, transakčnej analýzy a hypnoterapií mu umožnila hlboké vhľady do základnej ľudskej potreby usporiadať seba i svoje konanie v súlade so vzťahovými, prírodnými a vesmírnymi silami.
Hoci samotné prvky konštelačnej práce boli dávnejšie známe, Hellinger ich novým usporiadaním dal vzniknúť jednej z najhlbších, najprínosnejších a zároveň najprovokatívnejších psychoterapeutických metód súčasnosti.

Práve vďaka pravdám, ktoré z jeho skúseností s touto metódou vyplynuli, vystúpil Hellinger neskôr z cirkvi a stal sa jej kritikom (kniha Cirkvi a ich Boh). Pre západný svet znamená Hellingerova metóda rozpoznanie zákonitostí, ktoré sme v snahe o vydobytie vlastnej individuality a prekonanie sociálnej determinácie hrubo porušili, a musíme sa k im vrátiť a uznať ich, inak na nás o to silnejšie skryto pôsobia a ovplyvňujú všetky vzťahy a udalosti nášho života. Na Hellingerovu prácu nadviazalo na celom svete veľké množstvo terapeutov. Systemický pohľad sa im podarilo vniesť do škôl, firiem i politických zriadení. Rozvíjanie konštelačných metód a skúmanie vzťahových polí, ktoré táto práca odhalila, stále pokračuje. Hellinger v súčasnosti stále pracuje a cestuje po celom svete. So svojou prácou sa však dištancoval od väčšiny ostatných terapeutov.

Prečo názov ´systemické konštelácie´?

Konštelácie sa týkajú vždy konkrétneho, väčšieho či menšieho systému. Systémom môže byť pôvodná rodina, firma, vzťahy vytvorené cez finančné záväzky, priateľstvá, spolužitie, alebo akékoľvek iné interakcie a vzájomné zásahy do života. Každý človek je už od počatia súčasťou niekoľkých systémov, ktoré ho ovplyvňujú. rodinné konštelácieTým najzákladnejším je rodina. Z tohto systému nikdy nie je možné vystúpiť. Systémom je taktiež štát, národ, cirkev, škola, firma, alebo čokoľvek, čo predstavuje hodnoty a vzťahy pôsobiace v kultúre, mieste, čase, v ktorom sa pohybujeme.

Slovo konštelácie nás privádza viac k spôsobu, akým táto metóda prebieha. Z astronómie vieme, že určité hviezdne konštelácie (priestorové usporiadanie) slúžili na určovanie ročného obdobia, či meranie času. V astrológii sa jednotlivým planetárnym konšteláciám pripisujú kvalitatívne, na psychiku pôsobiace archetypálne vplyvy. V systemických konšteláciách sa vzájomné vzťahy vyjadrujú pomocou intuitívneho rozmiestnenia členov systému v priestore. Rôzne pozície pritom vyjadrujú určité postoje a vzťahy, ktoré facilitátor konštelácií dokáže prečítať.